මලයාළම් යන්ත්‍ර මන
Posted by shivs sharma….    Date : 2018-02-03 15:16:30    Place : Colombo ›› Rajagiriya
Price : Negotiable

Details

 • Ad Id
  : 1422
 • Post On
  : 2018-02-03 15:16:30
 • Location
  : Colombo ›› Rajagiriya
 • Category
  : Services ›› Other Services
 • Name
  : shivs sharma
 • Phone
  : 0773127852
 • Price
  : Negotiable
 • Description

  පාරම්පරික මලයාළම් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්,නිවාස ආරක්ෂාව,සෙත් ශාන්ති,සියලු වින දෝෂ හා මළගිය ප්‍රාණ දෝෂ ඉවත්කිරීම,ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී,සර්ව වශී ගුරුකම්,අන්ජනම් එළියෙන් සාස්තර බැලීම ඇතුළු සියලු වැඩ කර දෙනු ලැබේ. උදෑසන 8 සිට පස්වරු 5 දක්වා සාමි ශිව ශර්මා 787/2,මොරවිටිය පාර,මාදින්නාගොඩ,රාජගිරිය. දුරකතන අංකය:-0773127852 0719891872