කෙටි පණිවිඩ සේවාව (S
Posted by English Sir….    Date : 2018-09-30 20:49:40    Place : Galle ›› Galle
Price : 30.00 LKR

Details

 • Ad Id
  : 1567
 • Post On
  : 2018-09-30 20:49:40
 • Location
  : Galle ›› Galle
 • Category
  : Education ›› Language Classes
 • Name
  : English Sir
 • Phone
  : 0766666666
 • Price
  : 30.00 LKR
 • Description

  කෙටි පණිවිඩ සේවාව (SMS) හරහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම සඳහා අපගේ කෙටි පණිවුඩ සේවාව ඉක්මන් මෙන්ම පහසු ක්‍රමයකි. දිනපතාම පාඩම් මාලා ‍ගෙන්වා ගෙන ඉතා ‍කෙටිකලකින් ඉංග්‍රීසි ලියන්න, කතාකරන්න ඉ‍ගෙන ගන්න ඒ සදහා ඔබ කල යුත්තේ ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාලය සමග අදම ලියාපදිංචි වීමයි. ඔබේ Dialog / Hutch / Airtel / Etisalat දුරකථනයෙන් ; 1. මාසික ගාස්තු ක්‍රමය යටතේ Register වීමට, REG(space)denglish ලෙස type කර 77177 ට SMS කරන්න. ගාස්තු :මාසිකව අය කිරිම Rs.30 + tax පමණි. 2. දෛනික ගාස්තු ක්‍රමය යටතේ Register වීමට, REG(space)easyeng ලෙස type කර 77002 ට SMS කරන්න. ගාස්තු : දෛනික අය කිරිම Rs.2 + tax පමණි. ඔබේ Mobitel දුරකථනයෙන්, ; REG(space)denglish ලෙස type කර 2244 ට SMS කරන්න. ගාස්තු : දෛනික අය කිරිම Rs.1.25 + tax පමණි.( Pre-paid ) මාසිකව අය කිරිම Rs. 50 + tax පමණි. ( Post-paid ) *කොන්දේසි සහිතයි මෙය මුදලේ වටිනාකම බැලු කල ඉතාම කුඩා මුදලකි Visit our website - https://letsspeaklk.blogspot.com/