බස් රූට් පර්මිට් Deyya
Posted by rinas….    Date : 2017-01-31 19:58:08    Place : Colombo ›› Dehiwala
Price : Negotiable

Details

 • Ad Id
  : 860
 • Post On
  : 2017-01-31 19:58:08
 • Location
  : Colombo ›› Dehiwala
 • Category
  : Business Opportunities ›› Business for Sale
 • Name
  : Dammika
 • Phone
  : 0779287728
 • Price
  : Negotiable
 • Description

  Deyyandara -Colombo Bus Root Permit For Sale Deyyandara -Colombo බස් රූට් පර්මිට් එක විකිනීමට තිබේ. වාහන හුවමරුවක ට ද සලකා බැලේ 0779287728