පොල් තොග වශයෙන් අව
Posted by Jihora….    Date : 2017-02-28 04:00:32    Place : Gampaha ›› Gampaha
Price : 30.00 LKR

Details

 • Ad Id
  : 927
 • Post On
  : 2017-02-28 04:00:32
 • Location
  : Gampaha ›› Gampaha
 • Category
  : Food & Agriculture ›› Wanted
 • Name
  : Jihora
 • Phone
  : 0717788321
 • Price
  : 30.00 LKR
 • Description

  අපට 20,000 පමණ පොල් සතයකට අවශයි. පොල් ලෙලි සමග හෝ නැතිව. අපට ඔබගේ සථානයට පැමිණ පොල් ලබා ගත හැක.