පොල් විකිනිමට ඇත
Posted by Jihora….    Date : 2017-03-07 22:40:12    Place : Gampaha ›› Gampaha
Price : 50.00 LKR

Details

 • Ad Id
  : 938
 • Post On
  : 2017-03-07 22:40:12
 • Location
  : Gampaha ›› Gampaha
 • Category
  : Food & Agriculture ›› Other
 • Name
  : Jihora
 • Phone
  : 0717788321
 • Price
  : 50.00 LKR
 • Description

  20,000 පමණ කුලියාපිටයෙ ලෙලි නොමැති පොල් සතියකට විකිණීමට ඇත. අපගේ හලාවත වත්තට පැමින මිලදී ගත හැක නැතනම් අපට ඔබගේ ස්ථානයට ගෙනත් දීමට හැක.